Ochrana osobních údajů – GDPR

Ctíme ochranu soukromí, a zde je nutné uvést několik pravidel.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Vážení zákazníci, budoucí zákazníci, přátelé,

Královská levandule zastoupená Alenou Müllerovou si váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Královská levandule zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránkách www.kralovskalevandule.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Královské levandule dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v provozovnách, novinářů apod.).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky může zpracovávat Královská levandule protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Královská levandule sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou; zpracování protokolových souborů zpracovává Královská levandule následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

– webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku Královská levandule navštívil;

– IP-adresa;

– datum přístupu a doba přístupu;

– kód odpovědi http;

– přenášené skupiny dat;

– údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení, bude Královská levandule za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne návštěvník Královské levandule rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), bude Královská levandule za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Královská levandule zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.
Osobní údaje návštěvníka začne Královská levandule zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení své údaje a následně zadání objednávky potvrdí odpovědí dle instrukce v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li zadání objednávky potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Královská levandule sama, anebo tímto pověří třetí osobu.
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Královské levandule . Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném newsletteru nebo reklamním sdělení. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení Královské levandule možné.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

V případě nákupu zboží v na www.levandulepetrzilka.cz bude Královské levandule zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.
Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude Královská levandule provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.
Královská levandule bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.
Zpracování osobních údajů zákazníků bude Královská levandule provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Královská levandule osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

E-mailové adresy zákazníků, kteří nakoupí na e-shopu Královské levandule, zpracovává dále za účelem ověření spokojenosti zákazníků s nákupem. Právním titulem tohoto zpracování e-mailových adres tak je ochrana oprávněných práv a zájmů Královská levandule spočívající v zajištění zpětné vazby o průběhu nákupu od zákazníků a tím možnost zlepšovat svoji nabídku a služby. Jedná se tak o bezsouhlasové zpracování, jelikož bez e-mailových adres zákazníků by nebylo možné zajistit jejich zpětnou vazbu.
Zpětnou vazbu bude Královská levandule zjišťovat, a tím i zpracovávat e-mailové adresy zákazníků, tak, že na tyto e-mailové adresy bude, v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zaslán dotazník ke spokojenosti s průběhem nákupu na e-shopu Královská levandule. Zaslaný dotazník tak představuje obchodní sdělení ve smyslu citovaného zákona. Dotazník bude v souvislosti s příslušným nákupem na e-shopu Královské levandule zaslán zákazníkům vždy dvakrát. Po druhém odeslání dotazníku na e-mailovou adresu zákazníka bude tato anonymizována tak, aby již nebyla použitelná a následně také smazána.
Královská levandule bude zpětnou vazbu a tím i zpracování e-mailových adres zákazníků provádět sama, příp. prostřednictvím smluvně zavázané třetí osoby..

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.kralovskalevandule.cz bude Královská levandule zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři na webové stránce http://www.kralovskalevandule.cz/obchod/. Tyto poskytnuté osobní údaje bude královská levandule zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude královská levandule provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v některém členském státě EU či EHP.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Královská levandule na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Seznam veškerých cookie souborů, které královská levandule shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá Královská levandule službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Královské levandule nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).
Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.
Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

– kliknutím na následující odkaz , čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

– instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá Královská levandule i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.
Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Královské levandule vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

Zpracování osobních údajů v případě škodných událostí

Ačkoliv se Královská levandule snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, dochází v určitých případech k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem výrobků vzniknout zákazníkům Královské levandule určitá škoda (jde například o škodu způsobenou vadnými výrobky nebo o škodu, kterou zákazníci utrpí.

V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů královské levandule pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou Královská levandule může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody.
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Královská levandule sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu. Za účelem vyřešení škodní události (zejména v situacích, kdy je škoda způsobená vadou výrobku) je Královská levandule oprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může Královská levandule takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který škodu způsobil, jakož i od místa jeho zakoupení (v různých místech může Královská levandule využívat pro stejné výrobky různé dodavatele). Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným Královské levanduli prostřednictvím e-mailové adresy kralovskalevandule@seznam.cz.

Zpracování osobních údajů novinářů

Novináři se mohou v souvislosti s výkonem jejich povolání obracet na Královskou levanduli prostřednictvím e-mailové adresy kralovskalevandule@seznam.cz. V takovém případě Královská levandule zpracovává jejich (poskytnuté) osobní údaje za účelem vyřízení odpovědi na jejich dotaz.

Osobní údaje poskytují novináři dobrovolně a bez jejich znalosti by Královská levandule nebyla schopna jejich dotaz vyřídit, proto se jedná o bezsouhlasové zpracování. Samotná odpověď na dotaz novináře je v systému Královská levandule uchovávána po dobu 90 dnů a následně je odstraněna či anonymizována. Identifikační údaje a oblast zájmu novináře (například výstavba prodejen, informování spotřebitelů o produktech atd.) zpracovává královská levandule dále až po dobu 2 let (od ukončení aktivní komunikace s novinářem), aby mohla kontaktovat novináře v situacích, kdy to bude nutné pro ochranu jejích práv a právem chráněných zájmů (například pro řádné informování veřejnosti). Osobní údaje jsou proto zpracovávány bez souhlasu novináře.

Zpracování osobních údajů bude v tomto případě provádět Královská levandule sama, příp. za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu.

V případě námitek proti tomuto zpracování kontaktujte Královskou levanduli na e-mailové adrese kralovskalevandule@seznam.cz.cz.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Královské levandule nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.
Subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

– právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje královská levandule zpracovává;

– právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;

– právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;

– právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;

– právo na přenositelnost osobních údajů;

– právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje Královská levandule zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy Královské levandule.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje Královské levandule zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u královské levandule jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže.
Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje Královská levandule zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Alena Müllerová.

IČ: 14289938       

sídlo    26203, V Jalovčinách 393, Nový Knín

E-mail: kralovskalevandule@seznam.cz

web: www.kralovskalevandule.cz

č. ú.0235027750/0300

Tel.: (+420) 775697774

Královská levandule nezřídila pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, ale subjekty údajů se mohou obracet se svými dotazy, podněty či při uplatnění svých práv, na majitele Alenu Müllerovou prostřednictvím speciální e-mailové adresy mullerovaalena@atlas.cz

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 9. 5. 2018.